Thai Web Fonts
GitHub เปลี่ยนธีม อัตโนมัติ/สว่าง/มืด เปลี่ยนธีม อัตโนมัติ/สว่าง/มืด เปลี่ยนธีม อัตโนมัติ/สว่าง/มืด กลับไปหน้าแรก

Thai Web Fonts

รวมฟอนต์ภาษาไทย สำหรับใช้งานผ่าน CDN

เวอร์ชันล่าสุด จำนวนการใช้รายเดือนบน jsDelivr

  • เลือกดูฟอนต์และวิธีใช้งานได้จากเมนูด้านข้าง
  • รองรับเฉพาะไฟล์ WOFF2
  • ทุกฟอนต์ใช้งานเชิงพาณิชย์ได้ การใช้งานฟอนต์ต้องไม่ละเมิดสัญญาอนุญาตของแต่ละฟอนต์

เริ่มต้นใช้งาน หรือเลือกฟอนต์จากเมนูด้านข้าง